Algemene Voorwaarden


 • Alle geleverde materialen blijven onze eigendom zolang ze niet volledig betaald zijn.
  Prijsoffertes zijn ter inlichting, exclusief onvoorziene kosten.
 • Pas na ondertekenen van beide partijen kan men overgaan tot uitvoeren van werken.
 • Prijsoffertes blijven 30 dagen geldig, daarna moeten ze herzien worden.
 • De leveringstermijnen gelden slechts als richtlijnen en zijn niet bindend: indien een termijn is
  bepaald zal in geval van het niet-naleving geen eis tot schadevergoeding of het verbreken van het
  contract kunnen gevoerd worden.
 • Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de beschadiging die zich zouden kunnen voordoen
  aan de apparaten, gedurende hun verblijf op de werken of gedurende de plaatsing ervan.
 • De goederen worden verzonden op risico van de koper, zelfs in het geval van franco- verzending
  of vervoer met ons eigen voertuig.
 • Bij verbreking van het verkoopcontract of overeenkomst tot uitvoeren van werken door de koper,
  is een schadevergoeding verschuldigd van 50% van het factuurbedrag.
 • De firma behoud zich, ten alle tijde het recht voor een voorafbetaling van minimum 30% van de
  bestelling te vragen vooraleer tot levering over te gaan.
 • Alle stukken en toestellen zijn gewaarborgd tegen fabricagefouten gedurende een periode van
  een jaar, voor zover de gebreken geen uitstaans hebben met de plaatsing of de installatie.
 • De stukken die fabricagefouten vertonen en als dusdanig bevonden zijn, worden vervangen tegen
  afgifte van het te vervangen stuk, doch onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de
  vervanging van deze stukken,zonder terugbetaling,vergoeding of schadeloosstelling om welke
  reden ook.
 • Na verloop van deze periode van een jaar, is de firma geen enkele vrijwaring meer
  verschuldigd, ook niet deze op grond van art.1641 en volgende van het burgerlijke wetboek.
 • De prijzen worden steeds zonder verbintenis opgegeven. Alle prikwijzigingen komen ten laste van
  de kopers inbegrepen deze veroorzaakt door lasten, taksen, invoerrechten,koerswijzigingen,enz.
 • Klachten en opmerkingen betreffende onze facturen,levering of uitvoering van werken, dienen
  binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven te worden ingediend. Na het verstrijken van deze
  termijn worden zij niet meer aangenomen.
 • Een creditnota is slechts verrekenbaar als de factuur, waarop ze betrekking heeft, betaald wordt
  of is.
 • In geval van niet betaling of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag wordt
  automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met
  een minimum van 50€ en een maximum van 2000€.
 • De rechtbank van Antwerpen is uitsluitend bevoegd om te oordelen over alle geschillen en
  betwistingen.